22.6.2012
ENVI_AD(2012)480682
ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vadlīnijām Eiropas telekomunikāciju tīkliem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK
(COM(2011)0657) - C7-0373/2011 - 2011/0299(COD))
Atzinumu sagatavoja: Oreste Rossi

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 616kWORD 546k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika