22.6.2012
ENVI_AD(2012)480682
ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie industrie, onderzoek en energie
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG
(COM(2011)0657) - C7-0373/2011 - 2011/0299(COD))
Rapporteur voor advies: Oreste Rossi

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 389kWORD 373k
Juridische mededeling - Privacybeleid