22.6.2012
ENVI_AD(2012)480682
STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES
(COM(2011)0657) - C7-0373/2011 - 2011/0299(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Oreste Rossi

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 638kWORD 408k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia