22.6.2012
ENVI_AD(2012)480682
YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG
(COM(2011)0657 - C7-0373/2011 - 2011/0299(COD))
Föredragande: Oreste Rossi

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 462kWORD 376k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy