Γνωμοδότηση - ENVI_AD(2016)575216Γνωμοδότηση
ENVI_AD(2016)575216

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων
(2015/2324(INI))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Renata Briano

19.4.2016

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: