Stanovisko - ENVI_AD(2016)575216Stanovisko
ENVI_AD(2016)575216

STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre regionálny rozvoj
k stratégii EÚ pre alpský región
(2015/2324(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Renata Briano

19.4.2016

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: