Становище - ENVI_AD(2016)587414Становище
ENVI_AD(2016)587414

  СТАНОВИЩЕ
  на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  на вниманието на комисията по правни въпроси
  с препоръки към Комисията относно гражданскоправни норми за роботиката
  (2015/2103(INL))
  Докладчик по становище: Кристиан Силвиу Бушой

  14.10.2016

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: