Nuomonė - ENVI_AD(2016)587414Nuomonė
ENVI_AD(2016)587414

NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Teisės reikalų komitetui
su rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų
(2015/2103(INL))
Nuomonės referentas: Cristian-Silviu Buşoi

14.10.2016

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: