Atzinums - ENVI_AD(2016)587414Atzinums
ENVI_AD(2016)587414

ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Juridiskajai komitejai
ar ieteikumiem Komisijai par Civiltiesību noteikumiem par robotiku
(2015/2103(INL))
Atzinuma sagatavotājs: Cristian-Silviu Buşoi

14.10.2016

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: