Yttrande - ENVI_AD(2016)587414Yttrande
ENVI_AD(2016)587414

  YTTRANDE
  från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  till utskottet för rättsliga frågor
  med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik
  (2015/2103(INL))
  Föredragande av yttrande: Cristian-Silviu Buşoi

  14.10.2016

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: