Yttrande - ENVI_AD(2016)587414Yttrande
ENVI_AD(2016)587414

YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för rättsliga frågor
med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik
(2015/2103(INL))
Föredragande av yttrande: Cristian-Silviu Buşoi

14.10.2016

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: