Γνωμοδότηση - ENVI_AD(2017)592296Γνωμοδότηση
ENVI_AD(2017)592296

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015
(2016/2169(DEC))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni La Via

15.2.2017

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: