Advies - ENVI_AD(2017)592296Advies
ENVI_AD(2017)592296

ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie begrotingscontrole
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2015
(2016/2169(DEC))
Rapporteur voor advies: Giovanni La Via

15.2.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: