Stanovisko - ENVI_AD(2017)592296Stanovisko
ENVI_AD(2017)592296

STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015
(2016/2169(DEC))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

15.2.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: