10.3.2017
ENVI_AD(2017)595707
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Žuvininkystės komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005
(COM(2016) 0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Nuomonės referentas: Claudiu Ciprian Tănăsescu

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 745kWORD 105k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika