10.3.2017
ENVI_AD(2017)595707
ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie visserij
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad
(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Rapporteur voor advies: Claudiu Ciprian Tănăsescu

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 400kWORD 143k
Juridische mededeling - Privacybeleid