10.3.2017
ENVI_AD(2017)595707
YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till fiskeriutskottet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005
(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Föredragande av yttrande: Claudiu Ciprian Tănăsescu

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 391kWORD 134k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy