Становище - ENVI_AD(2017)604865Становище
ENVI_AD(2017)604865

СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по бюджети
относно реформата на системата за собствени ресурси на Европейския съюз
(2017/2053(INI))
Докладчик по становище: Иво Белет

8.12.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: