Atzinums - ENVI_AD(2017)604865Atzinums
ENVI_AD(2017)604865

ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu
(2017/2053(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Ivo Belet

8.12.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: