7.12.2017
ENVI_AD(2017)609648
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija)
(COM(2016) 0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Nuomonės referentas: Ivo Belet

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 419kWORD 171k
Teisinė informacija - Privatumo politika