11.10.2018
ENVI_AD(2018)628607
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341
(COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 250kWORD 164k
Teisinė informacija - Privatumo politika