31.1.2019
ENVI_AD(2019)630373
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони
относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море.
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Докладчик по становище: Херберт Дорфман

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 295kWORD 182k
Правна информация - Политика за поверителност