31.1.2019
ENVI_AD(2019)630373
ARVAMUS
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Arvamuse koostaja: Herbert Dorfmann

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 232kWORD 176k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika