31.1.2019
ENVI_AD(2019)630373
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas (-a) Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Nuomonės referentas: Herbert Dorfmann

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 258kWORD 177k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika