31.1.2019
ENVI_AD(2019)630373
YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna.
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Föredragande av yttrande: Herbert Dorfmann

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 237kWORD 177k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy