4.4.2019
ENVI_AD(2019)630523
ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Rapporteur voor advies (*): Giovanni La Via
(*) Medeverantwoordelijke commissie - artikel 54 van het Reglement

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 634kWORD 249k
Juridische mededeling - Privacybeleid