4.4.2019
ENVI_AD(2019)630523
AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Raportor pentru aviz (*): Giovanni La Via

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 702kWORD 389k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate