4.4.2019
ENVI_AD(2019)630523
YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Föredragande av yttrande (*): Giovanni La Via

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 588kWORD 279k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy