5.9.2019
ENVI_AD(2019)639770
ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Pascal Canfin

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 154kWORD 68k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika