Nuomonė - ENVI_AD(2020)653872Nuomonė
ENVI_AD(2020)653872

  NUOMONĖ
  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
  pateikta Regioninės plėtros komitetui
  dėl sanglaudos politikos ir regioninių aplinkos strategijų kovojant su klimato kaita
  (2020/2074(INI))
  Nuomonės referentė: Susana Solís Pérez

  10.12.2020

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: