OPINIA
  Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  dla Komisji Rozwoju Regionalnego
  w sprawie polityki spójności i regionalnych strategii środowiskowych w walce ze zmianą klimatu
  (2020/2074(INI))
  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Susana Solís Pérez

  10.12.2020

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: