Γνωμοδότηση - ENVI_AD(2020)658853Γνωμοδότηση
ENVI_AD(2020)658853

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
  της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
  Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Pascal Canfin

  14.10.2020

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: