Γνωμοδότηση - ENVI_AD(2021)689783Γνωμοδότηση
ENVI_AD(2021)689783

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες
(2021/2011(INI))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sara Matthieu

29.6.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: