Stanovisko - ENVI_AD(2021)689783Stanovisko
ENVI_AD(2021)689783

STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k európskej stratégii pre kritické suroviny
(2021/2011(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sara Matthieu

29.6.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: