Muudatusettepanekud - ENVI_AM(2013)510827Muudatusettepanekud
ENVI_AM(2013)510827

MUUDATUSETTEPANEKUD
62-189
Raporti projekt
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)
Direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta muutmine
Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: