Pakeitimai - ENVI_AM(2013)510827Pakeitimai
ENVI_AM(2013)510827

PAKEITIMAI
62-189
Pranešimo projektas
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo
Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2012) 0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: