Grozījumi - ENVI_AM(2013)510827Grozījumi
ENVI_AM(2013)510827

GROZĪJUMI Nr.
62 - 189
Ziņojuma projekts
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)
Grozījums Direktīvai 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu
Direktīvas priekšlikums
(COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: