Amendementen - ENVI_AM(2013)510827Amendementen
ENVI_AM(2013)510827

AMENDEMENTEN
62 - 189
Ontwerpverslag
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)
Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
Voorstel voor een richtlijn
(COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: