Изменения - ENVI_AM(2013)510870Изменения
ENVI_AM(2013)510870

ИЗМЕНЕНИЯ
190 - 315
Проектодоклад
Андреа Дзанони
(PE508.221v01-00)
Изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда
Предложение за директива
(COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: