Muudatusettepanekud - ENVI_AM(2013)510870Muudatusettepanekud
ENVI_AM(2013)510870

MUUDATUSETTEPANEKUD
190-315
Raporti projekt
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)
Direktiivi 2011/92/EL (teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) muudatused
Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: