Poprawki - ENVI_AM(2013)510870Poprawki
ENVI_AM(2013)510870

POPRAWKI
190 - 315
Projekt sprawozdania
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)
zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: