Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ENVI_AM(2013)510870Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ENVI_AM(2013)510870

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
190 - 315
Návrh správy
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)
Zmena smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie
Návrh smernice
(COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: