Τροπολογίες - ENVI_AM(2016)585758Τροπολογίες
ENVI_AM(2016)585758

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
  94 - 342
  Σχέδιο έκθεσης
  Stefan Eck
  (PE584.224v01-00)
  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίoυ για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008
  Πρόταση κανονισμού
  (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))

  18.7.2016

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: