Τροπολογίες - ENVI_AM(2016)592302Τροπολογίες
ENVI_AM(2016)592302

  Σχέδιο έκθεσης
  Soledad Cabezón Ruiz
  (PE587.690v01-00)
  σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα
  (2016/2057(INI))

  21.10.2016

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: