Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ENVI_AM(2016)592302Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ENVI_AM(2016)592302

  Návrh správy
  Soledad Cabezón Ruiz
  (PE587.690v01-00)
  Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom
  (2016/2057(INI))

  21.10.2016

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: