Ændringsforslag - ENVI_AM(2021)689633Ændringsforslag
ENVI_AM(2021)689633

ÆNDRINGSFORSLAG
77 - 608
Udkast til betænkning
Grace O'Sullivan
(PE680.827v01-00)
om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030
Forslag til afgørelse
(COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))

11.3.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: