Τροπολογίες - ENVI_AM(2021)689633Τροπολογίες
ENVI_AM(2021)689633

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
77 - 608
Σχέδιο έκθεσης
Grace O'Sullivan
(PE680.827v01-00)
Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030
Πρόταση απόφασης
(COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))

11.3.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: