Τροπολογίες - ENVI_AM(2021)699087Τροπολογίες
ENVI_AM(2021)699087

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1216 - 1454
Σχέδιο έκθεσης
Simona Bonafè
(PE696.435v02-00)
Κανονισμός που αφορά τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, την κατάργηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020
Πρόταση κανονισμού
(COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))

26.10.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: