Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ENVI_AM(2021)699087Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ENVI_AM(2021)699087

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1216 - 1454
Návrh správy
Simona Bonafè
(PE696.435v02-00)
Nariadenie o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020
Návrh nariadenia
(COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))

26.10.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: