Ändringsförslag - ENVI_AM(2022)704660Ändringsförslag
ENVI_AM(2022)704660

ÄNDRINGSFÖRSLAG
70 - 814
Förslag till yttrande
Alexandr Vondra
(PE702.951v01-00)
Utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU
Förslag till förordning
(COM(2021)0559 - C9-0331/2021 - 2021/0223(COD))

25.1.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: