PDF 160kWORD 303k

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 

ENVI(2015)1012_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 12 октомври 2015 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 13 октомври 2015 г., 9.00–13.00 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Paul-Henri Spaak (3C050)

12 октомври 2015 г., 15.00–18.30 ч.

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

3.              Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите от 23 септември 2015 г.

4.              Одобрение на протокола от заседанието от:

·           26 май 2015 г.              PV – PE560.549v01-00

5.              Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие

ENVI/8/03526

              2015/2137(INI)             

 

Докладчик:

Марк Демесмакер (ECR)

 

Водеща:

ENVI

 

 

Подпомагаща:

DEVE

Жорди Себастиа (Verts/ALE)

 

 

·           Размяна на мнения с г-н Даниел Кайеха Креспо, генерален директор на Генерална дирекция „Околна среда“ (Европейска комисия)

·           Краен срок за внасяне на измененията: 16 ноември 2015 г., 12.00 ч.

Публично изслушване

6.              Инвестиране в природата и биологичното разнообразие: предизвикателства и възможности

ENVI/8/04578

 

 

 

DV – PE569.649v01-00

 

·           Вж. отделен проект на дневен ред

* * *

7.              Възражение, повдигнато съгласно член 106: максимално допустимите граници на остатъчни вещества от сулфоксафлор

ENVI/8/04570

·           Разглеждане на проектопредложението за резолюция

8.              Размяна на мнения относно медицинските изделия и инвитро диагностичните медицински изделия с оглед на междуинституционалните преговори

13 октомври 2015 г., 9.00–13.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

9.              Възражение, повдигнато съгласно член 106: максимално допустимите граници на остатъчни вещества от сулфоксафлор

ENVI/8/04570

·           Приемане на предложението за резолюция

10.              Възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия

ENVI/8/03379

***I              2015/0093(COD)              COM(2015)0177 – C8-0107/2015

 

Докладчик:

Джовани Ла Вия (PPE)

PR – PE560.784v01-00
AM – PE567.727v01-00

Водеща:

ENVI

 

 

Подпомагаща:

ITRE  – Решение: без становище

 

 

IMCO  – Решение: без становище

 

 

AGRI

Алберт Дес (PPE)

AD – PE560.772v02-00
AM – PE565.017v01-00

 

·           Приемане на проектодоклада

·           Краен срок за внасяне на измененията: 16 септември 2015 г., 12.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

В 9.30 ч.

11.              Изслушване на кандидата за поста изпълнителен директор на Европейска агенция по лекарствата (EMA)

ENVI/8/04572

·           Размяна на мнения

12.              Размяна на мнения с г-н Герт Дансет, изпълнителен директор на Европейската агенция по химикали (ECHA)

13 октомври 2015 г, 12.30 – 13.00 ч. и 14.30 – 15.00 ч.

При закрити врата

13.              Заседание на координаторите

13 октомври 2015 г., 15.00–18.30 ч.

14.              Размяна на мнения с представителите на Комисията относно актуалното състояние на процедурата за измерване на емисиите при реални условия (RDE)

15.              Прилагане на законодателството в областта на околната среда

ENVI/8/04527

 

 

 

CM – PE569.670v01-00

 

·           Размяна на мнения с представителите на Комисията относно Рамковата директива за водите

В 17.30 ч.

Съвместно разискване с участието на комисията по земеделие и развитие на селските райони и с комисията по развитие

16.              Размяна на мнения с Организацията на ООН за прехрана и земеделие относно положението с продоволствената несигурност в света в навечерието на Световния ден на храните през 2015 г.

17.              Разни въпроси

18.              Следващи заседания

·           29 октомври 2015 г., 9.30–11.30 ч.  (Страсбург)

·           9-10 ноември 2015 г.  (Брюксел)

Правна информация - Политика за поверителност